ТРАДИЦІЙНА І ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

Логістика дещо змінила уявлення про організацію виробничо-технологічного процесу на підприємстві. У табл. 1 подано порівняльний аналіз традиційної та логістичної концепції організації виробництва.

Таблиця 1

Порівняльний аналіз традиційної та логістичної концепції організації виробництва

Характеристики традиційної конце­пції організації виробництва Характеристики логістичної конце­пції організації виробництва
1. Виробнича інтеграція розгляда­ється як другорядне питання Підтримка високого ступеня вироб­ничої інтеграції
2. Прагнення до максимальної про­дуктивності Прагнення до підвищеної гнучкості й адаптації виробництва до кон'юнк­тури ринку
3. Оптимізація окремих функцій Оптимізація потокових процесів
4. Підтримка будь-якими засобами високого коефіцієнта використання виробничих потужностей Підвищення пропускної здатності виробничих потужностей
5. Запаси у вигляді матеріальних ре­сурсів і готової продукції ТРАДИЦІЙНА І ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА для забез­печення виробництва й обслугову­вання споживачів Запаси у вигляді потужностей для досягнення високої гнучкості та мі­німізації технологічних циклів. Від­мовлення від надлишкових матеріа­льних і товарних запасів
6. Узгодженість виробничих та ін-фраструктурних операцій здійсню­ється шляхом завищення часу на їх виконання Відмова від завищення часу на ви­конання виробничих і логістичних операцій
7. Перевага спеціалізованого облад­нання Перевага універсального обладнання
8. Виробництво орієнтоване на мак-симізацію партій продукції, яка ви­готовляється, на програму, на скла­дування Відмова від виготовлення продукції, на яку немає замовлень покупців. Зменшення партій, підвищення яко­сті виробництва
9. Допускається брак в межах вста­новлених норм Усунення ТРАДИЦІЙНА І ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА браку
10. Пасивність в оптимізації внутрі­шньовиробничих переміщень Усунення нераціональних внутріш­ньовиробничих переміщень

Зміст концептуальних положень свідчить про те, що тради­ційна концепція організації виробництва найбільш прийнятна для умов «ринку продавця», в той час як логістична концепція - для умов «ринку покупця».

Якщо попит перевищує пропозицію, то впевненість у тому, що будь-яка партія виготовленої продукції буде реалізована, обумов­лює функціонування витратного виробництва.

Більше уваги приділяється максимальному завантаженню ви­робничих потужностей і зниженню собівартості одиниці продукції шляхом збільшення продуктивності обладнання за одиницю часу. Завдання підвищення ефективності інфраструктурних операцій і процесу реалізації мають другорядне значення.

Маємо іншу ситуацію, коли потенційна пропозиція перевищує ТРАДИЦІЙНА І ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА попит. В умовах конкурентної боротьби за споживача проблеми ефе­ктивної реалізації виготовленої продукції стають пріоритетними.

Динамічність і невизначеність попиту на ринку робить недоці­льним створення і підтримку великих запасів. Одночасно виробники дуже зацікавлені в отриманні кожного нового, навіть невеликого за­мовлення. Все це обумовлює потребу в гнучких виробничих потуж­ностях, які здатні швидко відреагувати на кон'юнктуру попиту.Запас виробничої потужності виникає при наявності якісної та кількісної гнучкості виробничих систем. Якісна гнучкість забезпе­чується за рахунок наявності універсального обслуговуючого пер­соналу і гнучкого виробництва. Кількісна гнучкість може забезпе­чуватися різними способами. Наприклад, на деяких підприємствах Японії основний персонал ТРАДИЦІЙНА І ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА складає не більш 20% від максимальної кількості працюючих. Решта 80% - тимчасові працівники.

При цьому зниження собівартості в умовах конкуренції дося­гається не збільшенням розмірів партій, які випускаються, або ін­шими екстенсивними заходами, а логістичною організацією як окремого виробництва, так і всієї товаропровідної системи в ціло­му. Основою такої організації зазвичай є створення центру управ­ління логістики, у якому зосереджується інформація та управління всіма зв'язками, що дозволяє забезпечити координацію, управління і контроль за процесом у цілому.


documentaalaakf.html
documentaalahun.html
documentaalapev.html
documentaalawpd.html
documentaalbdzl.html
Документ ТРАДИЦІЙНА І ЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА