Додаток В. (довідковий)

Додаток В. (довідковий)

(довідковий)

З В І Т
про фінансові результати Промінвестбанку
за станом на 31 грудня 2007 року
(тис. грн.)
Рядок Найменування статті Примітки 2007 рік 2006 рік
Чистий процентний дохід 856 107 776 802
1,1 Процентний дохід 1 957 494 1 581 364
1.2 Процентні витрати (1 101 387) (804 562)
Чистий комісійний дохід 551 368 523 672
2.1 Комісійний дохід 593 035 559 448
2.2 Комісійні витрати (41 667) (35 776)
Торговельний дохід 78 186 16 325
Дохід у вигляді дивідендів 1 380
Дохід від участі в капіталі 1 274 2 796
Інший дохід 29 014 29 821*
Усього доходів 1 516 133 1 350 796*
Загальні адміністративні витрати (348 901) (305 903)
Витрати на персонал (520 310) (402 947)
Втрати від участі в капіталі (8 )
Інші витрати (92 515) (52 202)
Прибуток від операцій 554 399 589 744*
Чисті витрати на формування резервів (240 840) (292 556)
Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених для продажу
Прибуток до оподаткування 313 559 297 188*
Витрати на податок на прибуток (90 777 ) (88 050)
Прибуток після оподаткування 222 782 209 138*
Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених Додаток В. (довідковий) для продажу
Чистий прибуток/збиток банку 222 782 209 138*
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)** - -
Скоригований чистий прибуток на одну - -
просту акцію (грн.)**
*- показники за попередній рік скориговані на суму переоцінки цінних паперів у портфелі банку
на продаж відповідно до Постанови НБУ від 13.12.2007 №458.
** - не заповнюється, банк створений у формі ЗАТ.
Керівник В.П. Матвієнко
Головний бухгалтер Г.В. Корніюк
Гайдук О.А. 201-52-11 "_____" _______________ 2008 року
(прізвище та ініціали виконавця, телефон)

documentaalsnef.html
documentaalsuon.html
documentaaltbyv.html
documentaaltjjd.html
documentaaltqtl.html
Документ Додаток В. (довідковий)